Select your language

Komisioni shkollor i SHMK Gjimnazi "Dr.Ibrahim Temo" n[ Strug[, n[ pajtim me Konkursin p[r regjistrimin e nx[n[sve n[ shkollat e mesme publike, p[r vitin shkollor 2022/2023 publikon:
S H P A L L J E
P[r rregjistrimin e nx[n[sve n[ vitin e par[ n[ SHMK Gjimnazin Dr.Ibrahim Temo-Strug[ p[r vitin shkollor 2022/2023.
Afati i qershorit
Paraqitja dhe regjistrimi i nx[n[sve do t[ b[het n[ nj[ afat regjistrimi me tre paraqitje n[ muajin qershor. Paraqitja e nx[n[sve do t[ kryhet n[ form[ elektronike n[ linkun e lpshuar nga portali p[r sh[rbikme elektronike t[ Ministris[ p[r arsim dhe shkenc[ http://e-uslugi.mon.gov.mk me paraqitje speciale p[r shkollat e mesme me adresat personale te nx[n[sve n[ schools.mk
Paraqitja dhe regjistrimi i pare n[ afatin e qershorit do b[het n[ datat:
14 qershor 2022 deri n[ or[n 24:00
15 qershor 2022 deri n[ or[n 15:00
Lista preliminare e nx[n[sve t[ regjistruar do t[ shpallet n[ 16 qershor n[ faqen http://e-uslugi.mon.gov.mk si dhe n[ faqen www.mon.gov.mk m[ s[ voni deri n[ ora 9:00
Dor[zimi i dokumentacionit t[ nevojsh[m do jet[ n[ 16 qershor nga ora 12:00 deri 19:00 dhe 17 qershor nga ora 07.:00 deri 19:00 n[ dakordim me orarin e p[rgatitur paraprakisht nga shkolla. Rang lista definitive p[r secil[n shkolle me rezultatet p[r regjistrim dhe vendet e lira do te shpallen ne 18 qershor 2022m[ s[ vomni deri n[ ora 12.00 n[ tabel[n e shpalljeve te shkoll[s dhe n[ www.mon.gov.mk
Paraqitja e dytë dhe regjistrimi i nxënësve në periudhën e aplikimit në qershor do të jetë
21 qershor deri në 24 orë 24 dhe në 22 qershor 2022 deri në ora 15:00, 25 qershor 2022. në periudhën prej orës 7:00-15:00
Lista preliminare e renditjes së studentëve të regjistruar publikohet më 23 qershor 2022 në https://e-uslugi.mon.gov.mk dhe në web faqen www.mon.gov.mk jo më vonë se ora 9.00.
Dorëzimi i dokumentacionit të nevojshëm në shkollë bëhet më datë 23 qershor 2022 nga ora 12.00 deri në orën 19.00 dhe më 24 qershor nga ora 7.00 deri në orën 19.00 sipas orarit të përgatitur nga shkolla. Renditja përfundimtare për secilën shkollë me rezultatet e regjistrimit dhe vendet e lira do të publikohet më 25 qershor 2022 jo më vonë se ora 12:00 në tabelën e shpalljeve të shkollës dhe në www.mon.gov.mk.
Paraqitja e tretë dhe regjistrimi nxënësve do të bëhet më
28 qershor 2022 në periudhën deri në orën 24.00,
Lista preliminare e renditjes së studentëve të regjistruar publikohet më 29 qershor në https://e-uslugi.mon.gov.mk dhe në web faqen www.mon.gov.mk jo më vonë se ora 9.00.
Dorëzimi i dokumentacionit të nevojshëm në shkollë bëhet më datë 29 qershor nga ora 10.00-19.00 sipas orarit të përgatitur nga shkolla. Ranglista përfundimtare për secilën shkollë me rezultatet e regjistrimit dhe vendet e lira do të publikohet më së voni më 30 qershor 2022 deri në ora 12:00 në tabelën e shpalljeve të shkollës dhe në www.mon.gov.mk.
Nxënësit që janë në riprovim, provime vjetore, provime për përparim më të shpejtë, mund të regjistrohen në shkollat ku ka vende të lira pas afatit të qershorit, më 22 gusht 2022 deri në mesnatë. viti për të cilin paraqesin dokumentacionin provues.
Lista preliminare e renditjes së nxënësve të regjistruar publikohet më 23 gusht 2022 në https://e-uslugi.mon.gov.mk dhe në web faqen www.mon.gov.mk jo më vonë se ora 9.00.
Dorëzimi i dokumentacionit të nevojshëm në shkollë është më 23 gusht 2022 nga ora 10.00 deri në orën 19.00 sipas orarit të përgatitur nga shkolla.
Renditja përfundimtare për secilën shkollë me rezultatet e regjistrimit dhe vendet e lira do të publikohet më 24 gusht 2022 jo më vonë se ora 12:00 në tabelën e shpalljeve të shkollës dhe në www.mon.gov.mk.
Pas publikimit të renditjes përfundimtare me rezultatet e regjistrimit, nxënësit të cilët nuk janë regjistruar në shkollë detyrimisht e marrin të gjithë dokumentacionin e dorëzuar në shkollë brenda 24 orëve dhe shkolla është e detyruar t'ua kthejë të gjithë dokumentacionin nxënësve. brenda 24 orëve.
ARSIMI I GJIMNAYIT
Në vitin e parë të arsimit të mesëm nxënësit kanë mundësi të regjistrohen sipas planprogrameve dhe programeve për
-matematiko natyror kombinimi A
- matematiko natyror kombinimi B
- shoqëror humanitar kombinimi A
- shoqëror humanitar kombinimi B
-gjuhësor artistik kombinimi A
-gjuhësor artistik kombinimi B
Gjithsej 306 nxënës në 9 paralele
Minimumi 60 pikë
-Gjuha mësimore maqedonase ......... 102 nx. 3 par.
-Gjuhë mësimore shqipe ............. 170 nx. 5 par.
-Gjuhë mësimore turke ................. 34 nx.1 par.
KUSHTET P{R RREGJISTRIMIN E NX{N{SVE
Rregjistrimi i nx[n[sve n[ Shkoll[ n[ vitin shkollor 2022/2023 do b[het me kushtet dhe m[nyr[n e parapar[ me Ligjin mbi arsimin e mes[m dhe me k[t[ Konkurs-shpallje.
Vendosja dhe udh[timi pa pages[ nuk do jet[ i siguruar p[r nx[n[sit t[ cil[t kan[ zgjedhur at[ lloj arsimimi t[ gjimnazit q[ ve]se ekziston n[ komun[n ose regjionin e tyre.
M[simi ndiqet n[ gjuh[n maqedonase dhe shkrimin kirilik, gjuh[n shqipe, gjuh[n turke.
Kushtet p[r rregjistrimin e nx[n[sve jan[:
- ta ken[ kryer shkoll[n fillore;
- t[ mos jen[ m[ t[ vjet[r se 17 vje];
- t[ jen[ t[ p[rcaktuar p[r planin dhe programin p[r arsimin e gjimnazit;
- t’i plot[sojn[ kriteriumet e p[rcaktuara me k[t[ Shpallje.
Nx[n[sit me p[rkat[si rome mund t[ rregjistrohen edhe n[se kan[ 10%m[ pak pik[ se sa ato t[ parapara me k[t[ shpallje.
DOKUMENTET E NEVOJSHME P{R RREGJISTRIM
Pas daljes te listës preliminare, nxënësit të cilët janë në listë dorëzojnë dokumenatcionin si në vijim
- flet[paraqitjenpër regjistrim(fleteparaqitja është e përgatitur nga Ministria për arsim dhe shkencë dhe publikohet në web faqen zyrtare te ministrisë)
- d[ftesat origjinale prej klas[s VI deri n[ klas[n e IX;
- diploma (në rast se ka)nga gara të fituar (vendi I, II dhe III) nga gara ndërkombëtare, shteterore dhe regjionale (gjuhe amtare, gjuhe te huaj, shkenca natyrore-matematikë, kimi, fizikë,
- ]ertifikat[ nga libri am[ i t[ lindurve (pa marr[ parasysh dat[n kur [sht[ l[shuar).
SHMK Gjimnazi Dr.Ibrahim Temo-Strugë
04.04.2022 Komisioni i shkollës
Kryetar
Besime Jonuzi